Pro objednání je vždy potřeba zaplnit karton (6 ks / 2 ks) – je možné kombinovat různá vína.

Pravidla soutěže instagram

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE “O 1 KARTON VÍNA”

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram. Účastník soutěže si je vědom toho, že poskytuje informace vyhlašovateli soutěže a ne elektronické sociální síti Instagram.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „O 1 KARTON VÍNA” (dále jen „soutěž“):

 

 • VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE Vyhlašovatelem soutěže je Víno Drábek

 

V Sadech 420, 696 15 Čejkovice

(dále jen „vyhlašovatel“).

 

 • DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

 

Doba trvání soutěže je stanovena od 22.11.2020 7:00 hod. do 29. 11. 2020 15:00 hod.

 

 • PODMÍNKY ÚČASTI

 

 1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom osoby starší 18 let (dále jen „soutěžící“).
 2.     Podmínkou účasti v soutěži je:
  1. Sledovat instagramový účet @vinodrabek
  2. Označit v komentáři 3 osoby, se kterými se oslaví konec nouzového stavu s vínem z e-shopu www.vinodrabek.cz
 3. Vyhlašovatel do 7 dnů od vyhlášení vítěze odešle výherci zprávu s instrukcemi pro doručení výhry. Výherce soutěžních cen je povinen co nejdříve od data odeslání na tuto zprávu odpovědět a uvést požadované údaje. Pokud výherce požadované údaje v daném termínu neodešle, výhra propadá.
 4. Jméno vítěze bude zveřejněno na https://www.instagram.com/vinodrabek.
 5. Vícenásobná účast jedné osoby ve hře není povolena.
 6. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžícího z důvodu porušení pravidel soutěže, neuvedených nebo nepravdivých údajů, duplicity nebo jiných.
 7. Výhru nelze převádět na jiné osoby.
 8. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně

 

 

vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

 1. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti, ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

4. VÝHRA

 1. Výhra v soutěži je:

1 KARTON VÍNA

5. OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Přihlášením do soutěže soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) vyhlašovateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.
 2. Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám.
 3. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele.  Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli.
 4. Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má bydliště.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
 2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
 3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky, ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.
 4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného.

 

 

Zpět do obchodu